Cookies, disclaimer en privacy

Deze website is een initiatief van :

Huisartsengroep ARTES
Stationsstraat 19/21
B-2910 Essen
Telefoon 03 270 04 00

1. Waarom deze privacy verklaring?

Huisartsengroep ARTES hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Huisartsengroep ARTES u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Huisartsengroep ARTES. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Huisartsengroep ARTES verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Huisartsengroep ARTES verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van Huisartsengroep ARTES worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van Huisartsengroep ARTES bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

3. Disclaimer

Eigendomsrechten tekst- en beeldmateriaal.

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, data, bedrijfsnamen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Huisartsengroep ARTES of rechthoudende derden. Deze zijn enkel informatief ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciƫle doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen of technische redenen. Huisartsengroep ARTES kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Huisartsengroep ARTES kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Huisartsengroep ARTES kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen.

4. Cookies